امروز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - ساعت ۰۰:۰۰
flag iran
مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور

ماموریت های مرکز مطالعات فنی و مهندسی :

 1. تولید و مدیریت دانش فنی و مهندسی مبتنی بر نتایج اجرای طرح‌های و تحقیقات و پژوهش های فنی و مهندسی.
 2. نهادینه سازی نظام فنی و اجرایی شامل:
  ١-٢- تولید"اصول، ضوابط، الزامات و ملاحظات" فنی و مهندسي.
  ٢-٢- استاندارد سازی و بومی سازی "اصول،ضوابط، الزامات و ملاحظات" فنی و مهندسی.
  ٣-٢- تعمیم "اصول ، ضوابط و استانداردهای" فنی و مهندسي در ذات " قوانین و مقررات و نظامات فنی کشور ، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و کالبدی كشور".
  ٤-٢- تعامل با دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذیربط به منظور تهیه و تدوین و نهادینه سازی "اصول ، ضوابط، الزامات و ملاحظات" فنی و مهندسي در حوزه استانداردهای فنی و مهندسی، برنامه ها و طرح های توسعه کشور.
 3. "راهبری، هدایت، مدیریت، کنترل، نظارت و ارزیابی فنی و مهندسی؛ اصول،ضوابط، الزامات و ملاحظات" فنی و مهندسی "
 4. "تولید، توسعه، ارتقاء، راهبری، کنترل، توانمندسازي و ارزیابی" ظرفیت های فنی بومی در حوزه های نیروی انسانی شامل آیین نامه ها، فناوری ها، شرکت ها و موسسات مهندسین مشاور، و غیره..
 5. به‌روز رسانی و روزآمدسازی اصول ، ضوابط و استانداردهای" فنی و مهندسي
  ٥-١- فرهنگ سازی، آموزش و تربیت سرمایه های انسانی در حوزه فنی و مهندسی.