امروز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ - ساعت ۰۰:۰۰
flag iran
مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور

کارگروه تخصصی انرژی مرکز مطالعات فنی و مهندسی

انرژی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای جهان معاصر از درجه اهمیت رو به افزایشی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار است بسیاری کماکان بر این باورند که علت اصلی مناقشات یکصد ساله گذشته ناشی از پیدایش این ماده حیاتی در جهان و ورود آن به معادلات سیاسی و رقابتهای پایان ناپذیر قدرتها برای تسلط بر مناطق و کشورهای دارای این دردسر بزرگ است.

واژه امنیت انرژی به عرضه مداوم و مطمئن با قیمت‌های معقول در حامل‌های انرژی باز می‌گردد. کسانی که از این واژه استفاده می‌کنند به دنبال آن هستند که تهدیدات ژئوپلتیکی،‌اقتصادی، تکنیکی، زیست محیطی و روانی ناظر بر بازارهای انرژی را کم نمایند. یکی از راههایی که ایران می‌تواند امنیت انرژی خود را بواسطه آن افزایش دهد توجه و بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در اجرای زیرساخت های حوزه انرژی است.

مطالعه وبررسی تاریخ ضایعات وخسارات ناشی از جنگ‌ها نشانگر این واقعیت است که با شناخت و رعایت اصول پدافند غیر عامل می‌توان با صرف هزینه‌های کم از بروز صدمات و خسارات هنگفت به مراکز حیاتی وحساس ممانعت نمود. در چنین شرایطی حوزه انرژی کشور قادر خواهد بود تا در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، ضمن ارتقاء سطح آسیب ناپذیری مراکز و تأسیسات حیاتی و تقلیل آسیب‌پذیری مراکز و تأسیسات حساس، حفظ و توسعه پایداری را در امور مربوط به تولید، انتفال، توزیع و صدور حاملهای انرژی در سطح کشور تحقق بخشیده و نهایتاً بازدارندگی در مقابل تهدیدها را موجب گردد.

اهداف و وظایف کارگروه تخصصی انرژی:

  1. راهبری، تدوین و تائید الزامات، دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با حوزه انرژی
  2. راهبری، تدوین و تائید طرح های پژوهشی و تخصصی مرتبط با حوزه انرژی
  3. راهبری، تدوین و تائید کتب تخصصی مرتبط با حوزه انرژی
  4. راهبری و تائید طرح های همکاران تحقیقات کسر خدمت و نخبگان وظیفه مرتبط با حوزه انرژی
  5. بررسی ، شناخت و امکان سنجی پتانسیل های موجود در حوزه انرژی کشور به منظور اعمال اصول
  6. شناسایی تهدیدات نوین در حوزه انرژی از منظر
  7. شناسایی نقاط قوت و ضعف و آسیب پذیری های موجود در حوزه انرژی از منظر
  8. توسعه تحقیقات و پژوهش در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور
  9. ارائه موضوعات کاربردی در حوزه انرژی